EN. MOHD RIZAL BIN MD RAZALI
Pemangku Pengarah Bahagian Penyelidikan & Pendidikan
Ketua Pusat Penyelidikan & Pembangunan Sukan

CIK. CHIANG SU PING
Ketua Pusat Pengurusan Penyelidikan

PN. CHAI WEN JIN
Ketua Pusat Pendidikan Profesional


Bahagian ini dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kajian aplikasi sains dalam bidang sukan, sebagai usaha untuk mengoptimumkan prestasi atlet negara di samping menerbitkan penulisan ilmiah serta membudayakan penyelidikan, pendidikan dan inovasi di kalangan warga ISN. Peranan ini dapat memandu hala tuju program serta aktiviti penyelidikan dan inovasi di ISN, memberi peluang kepada pegawai penyelidik untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik dan berkesan lagi.

Objektif strategik Bahagian ini termasuk merencana, merancang aktiviti dan menggalakkan inovasi di kalangan warga ISN melalui penyelidikan untuk meningkatkan prestasi atlet serta penerbitan penulisan di peringkat ISN khususnya.

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Pusat Pengurusan Penyelidikan memainkan peranan dalam menggubal, merangka, merancang, membangun serta melaksanakan polisi, prosedur dan pengurusan penyelidikan di ISN. Ia juga menyelaras, memantau dan menilai keberkesanan atau impak sesuatu projek penyelidikan di samping penyediaan laporan penyelidikan dan inovasi melalui sistem tadbir urus penyelidikan seperti pengurusan geran penyelidikan, pemantauan projek penyelidikan dan keberhasilan projek penyelidikan. Selain itu, ia juga terlibat dalam tadbir urus perolehan peralatan saintifik untuk kajian dan penyelidikan serta memudahcara proses perlindungan harta intelek.

Pusat Pendidikan Profesional

Pusat Pendidikan Profesional berperanan merancang, membangunkan modul / silibus, kursus pendidikan berterusan serta kursus pensijilan dalam bidang sains, perubatan dan teknologi sukan kepada penggiat sukan. Pusat ini turut memastikan modul / silibus serta kursus pensijilan mendapat pengiktirafan dan akreditasi oleh pihak yang berkenaan dalam dan luar negara. Dengan ini ia dapat meningkatkan dan melahirkan lebih ramai sumber tenaga yang berkualiti dan berkompetensi tinggi di kalangan staf ISN dan penggiat sukan. Selain itu Pusat ini meluaskan jaringan kolaborasi ISN dengan pihak berkepentingan (stakeholder), institusi dalam dan luar negara dan komuniti dalam memastikan pendidikan sains sukan, perubatan dan teknologi sukan berterusan dan menyeluruh.

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Sukan

Pusat ini berperanan menjalankan penyelidikan aplikasi lanjutan dalam bidang sains sukan untuk meningkatkan prestasi dan daya persaingan atlet negara pada tahap kejohanan antarabangsa. Penyelidikan yang dijalankan termasuk bidang Teknologi Sukan dengan kajian dalam bidang kejuruteraan dan pembangunan teknologi untuk peningkatan pestasi atlet melalui pendekatan saintifik. Selain itu, Pusat ini turut menjalankan penyelidikan sains senaman dan gaya hidup aktif sebagai pemangkin untuk Sukan Prestasi Tinggi serta mekanisma pembangunan komuniti yang aktif dan sihat.